REGULAMIN IMPREZY

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały w swoim prywatnym czasie w miejscu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza.

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, b. materiałów pożarowo niebezpiecznych, c. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Zabrania się prowadzenia na terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.

5. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę lub/i przebywania na niej osobom: a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu lub/i środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, płyny, środki, lub substancje, c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora lub Prawne Organy Publiczne tj. Policja, Straż Miejska, Pogotowie.

7. Na terenie imprezy zabrania się: • palenia ognisk, • używania otwartego ognia w namiotach, • używania butli gazowych, • grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym, • podłączania się w istniejącą sieć elektryczną, • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń, • dewastowania terenu • zakłócania porządku • zaśmiecania terenu

8. Na terenie imprezy bez opiekunów prawnych nie mogą przebywać osoby małoletnie, jeśli uczestniczą w Imprezie to na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: a. służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru, b. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

10. Regulamin udostępniony będzie odpowiednio wcześniej uczestnikom Imprezy na stronie wydarzenia/funpage’u imprezy na portalu społecznościowym Facebook oraz będzie dostępny w widocznych miejscach na terenie Imprezy w trakcie jej trwania.

11. Prywatne Uczestnictwo w imprezie „Project Masów” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

Numery alarmowe: 112- numer alarmowy 986 – Straż Miejska 997 – Policja 998 – Straż Pożarna 999 – Pogotowie Ratunkowe Organizatorzy projectmasow@gmail.com

 Statystyki